بازرسی فنی هلی پورت (Heliport)

بازگشت

HeliPort

 

هلی پورت، سطح یا منطقه ای مشخص روی زمین یا سازه است که کل یا بخشی از آن برای نشست، برخاست و حرکت زمینی بالگرد مورد استفاده قرار میگیرد. انواع هلیپورت عبارتند از: هلیپورت سطحی، هلیپورت مرتفع، هلیدک، شیپ بورد و هلیپد.

هلی پورت ها برای عملیات اضطراری امداد و نجات و یا آتشنشانی هوایی توسط بالگرد مانند عملیات بیمارستانی، جادهای، ساختمانهای مرتفع، سکوهای دریایی، بازرسی تاسیسات نفت و گاز، عملیات دریایی، مناطق صعب العبور کوهستانی و غیره به کار برده می شود.

شرکت مهندسی ایراتک خدمات هلی پورتها را در زمینه های زیر ارائه می نماید:

ü      مشاوره تهیه نظامنامه بازرسی و نگهداری هلی پورت

ü       بررسی نقشه ها و مستندات فنی هلی پورتها

ü      بازرسی های میدانی هلی پورتها

ü      سرویس و نگهداری هلی پورتها

ü      تعمیرات و تامین تجهیزات هلی پورتها


  دانلودها

 pdfبروشور شرکت ایراتک کیبازرسی هلی پورتش / خدمات بازرسی هلی پورت

pdfانکس 14-استاندارد ICAO

pdf دستورالعمل ممیزی هلی پورتها شماره 4314 ( سازمان هواپیمایی کشوری)

pdf استانداردICAS 114 – جلد 2