مهندسی پایه و تفصیلی


در پروژه های طراحی یا مهندسی که خروجی اصلی آن مدارک و نقشه های پروژه است معمولا فازهای زیر وجود دارد که اهمیت، سختی و هزینه آنها متفاوت است.

bullet طراحی مفهومی یا Conceptual design:
بعد از مطالعات توجیهی و پیش مهندسی، کارفرما باید طراحی مفهومی پروژه را آغاز نموده و تمامی ورودی ها، خروجی ها، ظرفیت ها و امکانات را بررسی نماید و ساختار کلی پروژه را برنامه ریزی کند.

bullet طراحی پایه یا Basic Engineering:

1


در صورتیکه اطلاعات بدست آمده و ساختار کلی پروژه در مرحله طراحی مفهومی کافی نباشد و کارفرما نتواند وارد مرحله اجرایی و جزییات پروژه شود اقدام به طراحی پایه می نماید وبرآوردی کلی از فرآیند پروژه و تجهیزات نموده و در واقع طراحی مفهومی را بصورت جزیی تری مورد بررسی قرار می دهد. می توان گفت کارفرما در این مرحله اسناد مناقصه (Tender) شامل فرم های ارزیابی، برآورد هزینه پروژه و روش های انجام پروژه و ... را جهت شناسایی پیمانکار مناسب آماده نموده تا با درصد خطای کمتری وارد مرحله طراحی تفصیلی و نهایی شود.
در این مرحله مطالعات پایه در مورد پروژه انجام می شود. از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت:

BFD, PFD, P&ID, PLOT PLAN, SPECIFICATIONS

bullet طراحی تفصیلی یا : Detail Engineering

2


این مرحله جز اصلی ترین مرحله طراحی می باشد وکارفرما بعد از برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار و مشاورکه از لحاظ اقتصادی و فنی و رزومه کاری بهترین شرایط را نسبت به رقبا داشته باشند نسبت به ادامه پروژه اقدام می نماید و شامل مراحل زیر می باشد:
بازنگري طراحی (Endorsement ): این مرحله بازنگري واصلاح مدارك طراحي پایه براساس نظرات اصلاحي دريافتي ازتيم كنترل فنی پروژه ويا بازگشتي از كارفرما مي باشدكه درگام اصلاح مدارك صورت مي گيرد و پیمانکار موظف است مدارک پایه را مطالعه نموده و نسبت به اصلاحات، کمبودها و اضافات در مدارک اظهار نظر کرده و بعد از تکمیل اطلاعات اولیه و تایید نظرات توسط کارفرما نسبت به آغاز طراحی تفصیلی اقدام نماید.
تكميل اطلاعات اوليه: همانطور که در بالا ذکر شد دريك پروژه طراحي ممكن است اطلاعات اوليه دريافتي از كارفرما كفايت لازم را نداشته يادرصحت آنها شك وجود داشته باشد كه دراينصورت ميبايست اين اطلاعات به نحوي مانند بازديد از سايت، ارجاع به پروژه هاي مشابه، مطالعات ژئوتكنيكي تكميلي و ... تكميل شود و يا آنكه كارفرما مسئوليت طراحي بعدي كه به دنبال اين اطلاعات انجام مي شود را بعهده بگيرد.
تولید مدارك خروجي یا تفصیلی طراحي: در این مرحله با توجه به برنامه ریزی پروژه و لیست مدارک تولید تمامی دپارتمان ها نسبت به تولید مدارک شامل پيشنهاد فني و اقتصادي براي طرح، نقشه هاي اجرايي، دفترچه محاسبات،گزارشات توجيهي، روش اجرا و ... باتوجه به سطح ومرحله طراحي اقدام می نمایند.

در این مرحله مدارک فاز قبلی با جزئیات بیشتری طراحی می شود. اغلب مدارک این فاز، نقشه های اجرایی بوده و کارهای اجرایی بر اساس آن انجام می شوند. از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت:

PIPING PLAN, PIPING ISOMETRICS, MTO, I/O LIST


pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / مهندسی پایه و تفصیلی