صحت سنجی جایگاه های سوخت LG-TG

بازگشت

تجهیزات اندازه گیری سطح و دمای مخازن فرآورده جایگاههای عرضه سوخت
Level Gauge (LG) - Temp Gauge (TG)

سیستم «ال.جی-تی.جی» با هدف اندازه‌گیری دقیق شرایط مخازن مجاری عرضه، کنترل سطح داخلی، دما و ایمنی مخازن در جایگاه‌های عرضه سوخت نصب می شود. نصب سیستم «ال.جی-تی.جی» سبب صرفه‌جویی در وقت و رسیدن به یک شرایط مطلوب و دقیق در کنترل مخازن می‌شود.
این شرکت با استفاده از PLC و نرم افزار اسکادای WINCC برنامه اتوماسیون و مونیتورینگ جایگاه سوخت گیری را در کلیه مناطق کشور انجام می دهد. دما و ارتفاع سطح مخازن (LG و TG ) بوسیله شبکه به کامپیوتر اسکادا متصل و وضعیت هر مخزن را نمایش می دهد.
ضمنا شرکت ایراتک کیش بعنوان شرکت مجاز در زمینه کالیبراسیون این سیستم ها نسبت به کالیبراسیون سیستم نصب شده اقدام خواهد کرد.

1

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات صحت سنجی جایگاه های سوخت LG/TG


بازگشت