ساختمان

بازگشت

 

feasibility_study_work_inner

 

 خدمات مهندسی شرکت ایراتک در زمینه ساختمانهاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی شامل:

check انجام مطالعات و تهیه طرحهاي مقدماتی
check مرحله اول و دوم خدمات مهندسی (تهیه نقشه های پایه و تفصیلی)
check مدیریت مصرف انرژي
check نظارت بر اجرا

مربوط به کلیه واحدها و مجموعه هاي مسکونی، ساختمان ها ي تجاري، ساختمان ها ي اداري، صنعتی و کارخانه ها، مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمانهاي مربوط به خدمات شهري ساختمانهاي خاص نظامی می شود.

مهندسین مشاور ایراتک در حوزه های زیر خدمات فوق را ارائه می دهد:

- ساختمان های مسکونی در شهرها و روستاها
- ساختمانهای اداری مجتمع های صنعتی، مراکز پست، مخابرات و ...
- سیلو سازی در بنادر و انبارهای غله
- ساختمانهای صنعتی ( کارخانجات تولیدی، پایانه های نفت و گاز، بنادر، پالایشگاهها و پتروشیمی ها، نیروگاهها، مجتمع های معدنی و ...)
- سوله سازی
- ساختمانهای مراکز نظامی

 

 

pdf دانلودها:

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات مهندسی ساختمان

مقررات ملی ساختمان

pdf  http://www.bhrc.ac.ir/

 

بازگشت