بازرسی مخازن ذخیره، تحت فشار و بویلر

 

بازگشت

 

مجموعه خدمات بازرسی فنی بازرسی مخازن ذخیره، تحت فشار و بویلر

 
bullet بازرسی فنی مخازن ذخیره فرآورده های نفتی

براساس استاندارد API650 و API653 بازرسی فنی دوره ای مخازن ذخیره فرآورده های نفتی سالیانه انجام می شود و موارد به شرح زیر توسط این شرکت بازدید و بازرسی می گردد :
check بازرسی فنی نشست مخازن
check بازرسی فنی دفرمگی بدنه و ضخامت سنجی
check بازرسی فنی کجی بدنه مخازن
check بازرسی فنی خوردگی داخلی و خارجی مخازن
check بازرسی فنی جوشکاری های انجام شده
check بازرسی فنی نشتی کف مخازن (MFL)
check بازرسی فنی رنگ مخازن
check بازرسی فنی تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی روی مخازن

bullet بازرسی فنی مخازن ذخیره سازی گاز مایع (LPG)
 

براساس استاندارد INSO 841 بازرسی فنی دوره ای مخازن ذخیره سازی گاز مایع (LPG) با دوره زمانی 5 ساله توسط این شرکت انجام و گواهینامه معتبر بازرسی مورد تأییید سازمان ملی استاندارد صادر می گردد، جهت انجام بازرسی موارد زیر بازدید و بازرسی می گردد :
check بازرسی نقشه های ساخت
check بازدید گواهینامه قبلی/ گواهینامه بهره برداری/ گواهینامه ساخت
check بازرسی چشمی جوشکاری ها و ظاهر مخازن
check ضخامت سنجی
check بازرسی رنگ
check بازرسی شیرهای اطمینان
check بازرسی فاصله ایمنی بین مخازن
check بازرسی مدارک مربوط به جنس متریال مصرفی
check بازرسی آزمون پنوماتیک و هیدرولیک مطابق استاندارد
check بازدید گواهی کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق مخازن

bullet بازرسی فنی مخازن تحت فشار

براساس استاندارد ASME Sec.VIII برای بازرسی حین ساخت و استاندارد API 510 برای بازرسی حین بهره برداری خدمات بازرسی مربوطه توسط بازرسین این شرکت انجام می شود و در صورت انطباق با استاندارد و مدارک ساخت، گواهینامه ساخت و برای بازرسی های دوره ای گواهینامه بهره برداری یکساله صادر می گردد.
مراحل بازرسی فنی مخازن تحت فشار در دوره ساخت به شرح زیر است :
check بازرسی نقشه های ساخت
check تأیید پرسنل اجرایی (جوشکاران و ...) و روش های انجام کار
check تأیید متریال مصرفی
check بازرسی برشکاری
check بازرسی جوشکاری قبل، حین و بعد از جوشکار
check بازرسی تست های غیرمخرب و عملیات حرارتی
check بازرسی آزمون هیدرواستاتیک
check بازرس رنگ
check بازرسی بسته بندی و نشانه گذاری

مراحل بازرسی فنی مخازن تحت فشار در بازرسی بهره برداری و دوره ای به شرح زیر است :

check بازرسی گواهینامه های قبلی و مدارک و نقشه های ساخت
check بازرسی فنی دفرمگی و ضخامت سنجی
check بازرسی فنی خوردگی و رنگ
check بازرسی فنی آزمون هیدرواستاتیک
check بازرسی فنی خطوط جوشکاری و آزمون های غیرمخرب
check بازرسی فنی تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی روی مخازن

bullet بازرسی فنی دیگ های بخار، آب داغ و آبگرم

براساس استاندارد INSO 4231 و INSO 7911 بازرسی فنی دیگ ها بعنوان کالاهای تحت استاندارد اجباری انجام می شود، بازرسی فنی دیگ ها در حین ساخت در محل کارگاه سازنده شامل مراحل زیر است :
check تأیید نقشه های ساخت
check بازرسی متریال مصرفی
check تأیید پرسنل اجرایی (جوشکاران و ... ) و روش های انجام کار
check بازرسی ابعادی
check بازرسی برشکاری و علامت گذاری
check بازرسی جوشکاری قبل، حین و بعد از جوشکاری
check بازرسی تست های غیرمخرب و عملیات حرارتی
check بازرسی آزمون هیدرواستاتیک
check بازرسی بسته بندی و نشانه گذاری
check بازرسی نصب پلاک استاندارد

bullet بازرسی فنی دیگ ها در حین بهره برداری شامل مراحل زیر است :


توضیح : بازرسی فنی حین بهره برداری دیگ های غیراستاندارد که پلاک استاندارد ندارند ممنوع می باشد.
check بازدید گواهینامه های قبلی
check بازرسی پلاک استاندارد
check بازرسی نقشه های ساخت
check ضخامت سنجی تیوب ها و تیوب شیت ها
check بازرسی فنی خوردگی
check بازرسی فنی آزمون هیدرواستاتیک
check بازرسی فنی جوشکاری ها
check بازرسی فنی ابعادی
check بازرسی فنی اتصالات و تجهیزات ابزار دقیق نصب شده روی دیگ ها

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات بازرسی مخازن ذخیره، تحت فشار و بویلر

 

بازگشت