سیاست HSE

هدف ما در راستای سیاست ایمنی و سلامت مشخصاً‌ حفظ سلامت کارکنان سازمان و کلیه ذینفعان، بستر سازی لازم در راستای ایجاد و ارتقای فرهنگ ارزشمند ایمنی، بهداشت و محیط زیست، اجتناب از وقوع حوادث،‌ صدمه و زیان به افراد و نیز خسارت به محیط زیست می باشد. لذا در این راستا ضمن تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های جامع و کامل، آموزش کارمندان ، تهیه چک لیست های تخصصی، انجام بازرسی های دوره ای و ارائه گزارش پیشرفت ها و موانع، تمامی جوانب امر را جهت ایمن سازی فضای کار و حفظ بهداشت محیط زیست در پروژه ها تحت نظارت کامل قرار داده و امید است بتوانیم سهم کوچکی از ایجاد فرهنگ HSE در جامعه به عهده گیریم.

 خط مشی ایمنی شرکت ایراتک کیش