مدیریت پیمان

بازگشت

 

harbour construction article

 

• تدوین روشها ، دستورالعملها و سازمان اجرایی
• برنامه‌ریزی و كنترل طرح
• خدمات ارجاع كار به مراجع و شركتهای ذیصلاح
• هماهنگی و مدیریت اجرای قراردادها و مشاركت در حل دعاوی احتمالی پیمانكار با كارفرما
• مدیریت خدمات و تداركات كالا
• مدیریت و هماهنگی عوامل اجرایی ساختمان و نصب
• مدیریت و هماهنگی عوامل كنترل كیفی عملیات اجرایی
• هماهنگی خدمات راه‌اندازی ،بهره‌برداری آزمایشی و تحویل
• هماهنگی خدمات مربوط به دوره تضمین
• خدمات برآورد ، كنترل پرداختها ، امور حقوقی قراردادها
• خدمات مربوط به مستندسازی و جمع‌آوری اسناد و مدارك فنی در مركز
• اسناد تهیه و تنظیم گزارشات پیشرفت كار و گزارش نهایی طرح

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / مدیریت پیمان

 

بازگشت