نظارت کارگاهی و عالیه

بازگشت

 

harbour construction article

• كنترل و نظارت عملیات اجرایی بر اساس برنامه زمانبندی طرح و نقشه‌های اجرایی
• بررسی مشخصات فنی كالاهای عهده پیمانكار
• بازرسی كیفی و كمی كالا و تجهیزات مورد نیاز طرح
• تعیین نوع آزمایشات و محل نمونه‌برداری از مصالح
• تهیه و تنظیم گزارشات تفصیلی و جامع از عملیات اجرایی پیمانكار
• بررسی احجام كار و صورت وضعیتهای موقت و قطعی پیمانكار
• بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت‌های جدید
• انجام تشریفات مربوط به تحویل موقت و قطعی و صدور گواهینامه‌های مربوطه
• اظهار نظر در مورد دعاوی احتمالی پیمانكار با كارفرما
• رسیدگی در مورد نقشه‌های عین ساخت (As Built)
• نظارت بر عملیات و تكالیف پیمانكار در دوران نگهداری و صدور گواهینامه‌های لازم تهیه گزارشات در دوران نگهداری و تضمین

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات نظارت کارگاهی و عالیه

 

بازگشت