بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب در سازه های ساختمانی

بازگشت

 

harbour construction articleبازرسی سازه فلزی ساختمانی

شرکت ایراتک کیش با در اختیار داشتن کادر مجرب و کارآزموده و همچنین گواهینامه های تائید صلاحیت از مراجع ذیصلاح ملی و بین المللی خدمات بازرسی سازه های فلزی خود را مطابق با الزامات استاندارد کنترل کیفی جوشکاری مواد ذوبی ISIRI/ISO 3834 وAWS D1.1 و مشتمل بر خدمات ذیل به مشتریان و کارفرمایان خود ارائه می نماید:
check آموزش انواع فرآیندهای جوشکاری، آزمون و صدور گواهینامه های ملی
check ارائه مشاوره در کلیه امور مهندسی جوش و تستهای غیرمخرب (NDT)
check بازرسی فنی و نظارت عالیه
check خدمات تستهای غیرمخرب و مخرب (NDT, DT)
check مشاوره و ارائه راهکارهای فنی و مهندسی
check آموزش و انتقال تکنولوژی ساخت، اجرا و نظارت بر ساخت کلیه سازه های فلزی
check انطباق WPS تهیه شده توسط مجری پروژه با استاندارد مورد نظر
check انجام آزمایشهای تایید دستور العمل جوشکاری (PQR)
check ارزیابی جوشکاران و صدور کارت صلاحیت
check آزمایش و کنترل کلیه وسایل مرتبط با عملیات جوشکاری
check آزمایش و کنترل الکترود و مواد مصرفی جوشکاری
check بازرسی و کنترل آماده سازی قطعات
check کنترل درجه حرارت فلز و عملیات پیش گرما
check کنترل دقیق ترتیب و توالی جوشکاری جهت پیشگیری از پیچیدگی
check شماره گذاری قطعات و تهیه گزارش روزانه از عملیات جوشکاری
check بازرسی چشمی ۱۰۰% جوشها
check اجرای سایر آزمایشهای غیر مخرب با درصد تعیین شده
check نظارت بر انجام تعمیر کلیه جوشهای معیوب
check مستندسازی و تهیه گزارشهای بازرسی فنی
check صدور گواهی کیفیت جوش سازه فولادی

pdf  دانلودها


pdf بروشور شرکت ایراتک کیش /بازرسی سازه های فلزی ساختمانی
pdf استاندارد AWS D1.1
pdf استاندارد ISIRT/ISO 3834

بازگشت