خدمات بازرسی فنی حين بهره برداری و تعمیرات

 

بازگشت

 

harbour construction articleاين نوع بازرسي نيز بصورت دوره اي و با پريودهاي زماني كوتاه مدت (ماهيانه و حتي روزانه) و در شرايطي كه تجهيزات در حال بهره برداري یا تعمیرات هستند، برروي آنها انجام مي شود

مختصری از خدمات این شرکت در این خصوص به شرح زیر ارائه می گردد:

check  اجرای بازرسی دوره ای تجهيزات در حال کار

check  برنامه ريزی بازرسی فنی تعميرات اساسی

check  اجرای بازرسی فنی تفصيلی تجهيزات در دوره تعميرات اساسی

check  اجرای بازرسی فنی اضطراری

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات بازرسی فنی حین بهره برداری و تعمیرات

بازگشت