مهندسی خرید


bullet مهندسی خدمات خرید یا : Procurement Services Engineering

1

مهندسین مشاور ایراتک کیش خدمات مهندسی خرید شامل تهیه دیتا شیت ها، استعلام از وندورها، بررسی پیشنهادات فنی و مالی، انتخاب وندور و معرفی به کارفرما را انجام می دهد و مدارک مربوط به فاز خرید تجهیزات و اقلام پروژه را تهیه می کند.از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت:

TBA, PURCHASE REQUISITION, VENDOR DOCUMENT CHECK, DATA SHEET

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / مهندسی خرید