خدمات بازرسی فنی

اطلاعات تماس بخش بازرسی فنی:
• منوچهر قربان زاده، مدیر بخش بازرسی فنی تلفن: 88978935 - 021 داخلی 110،  1465523 - 0912
• پژمان قربان زاده: کارشناس تجهیزات میترینگ و ابزار دقیق تلفن: 88978935 - 021 داخلی 108،  7247323 - 0912
• مهدی سعادتی، کارشناس ترمینالهای نفتی تلفن: 88978935 - 021 داخلی 112،  8025265 0912
• سیاوش قربان زاده، سرپرست واحد جرثقیل و تجهیزات بالابری تلفن: 88978935 - 021 داخلی 111،  3751362 - 0912